Je to Kocourkov a zlodějna aneb "reedice" MMFH II, III a IV

07.01.2013 12:47
 

 Reedice MMFH II.pdf (431,7 kB)Reedice MMFH II.pdf (431,7 kB)Reedice MMFH II.pdf (431,7 k

 

Magnae Moraviae fontes historici II, 2. vydání, Praha: KLP – Koniasch Latin Press 2010

a totéž platí pro MMFH III, 2. vydání, Praha: KLP 2011 i pro MMFH IV, 2. vydání, Praha: KLP 2013

 

Autorský copyright a autorská práva k 2. vydání MMFH II smrtí autorů doc. L. Havlíka a prof. J. Ludvíkovského nezanikají, jak se domnívají „reeditoři“ II. svazku D. Bartoňková a R. Večerka podobně jako jeho vydavatel KLP – Koniasch Latin Press Praha (T. Kroupová – J. K. Kroupa, Praha 6). Autorská práva platí a trvají od jejich smrti 70 let. Když již to neví „reeditoři“, měl by to přinejmenším vědět vydavatel publikace. Proto není možné uvádět u zemřelých autorů doc. Havlíka (a to "reeditoři" ani neví, že byl DrSc. a  vedle autorského podílu také hlavním editorem 1. vydání MMFH I-V) a prof. Ludvíkovského pouze copyright 1. vydání MMFH II z roku 1967, ale oba  jako autoři (nebo jejich dědicové) vlastní copyright také k 2. vydání z roku 2010 a nelze je jednoduše z copyrightu vyselektovat (viz s. IV, MMFH II, 2010). Nota bene, když jsou oba dva zemřelí autoři uvádění na straně 316 v tiráži téže publikace v rámci celého autorského kolektivu jako jeho součást (viz pdf. dokument výše) a v předmluvě "reeditoři" vyjmenovali, kolik toho a co doc. Havlík a prof. Ludvíkovský v MMFH II udělali.

Podle § 8 zákona  o spoluautorství, právo autorské k dílu, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů do doby dokončení díla jako dílo jediné (dílo spoluautorů), přísluší všem spoluautorům společně a nerozdílně, a proto nelze, aby jeden či dva z autorů, tj. D. Bartoňková a R. Večerka, suplovali ostatní autory či  jejich dědice, aniž je oslovili a dostali k jejich zastupování řádné povolení (§ 95). U „reedice“ MMFH tak FF MU v Brně (1. svazek) a KLP – Koniasch  Latin Press Praha (2., 3. a 4. svazek) v roli  jejich vydavatelů  poškozují cizí autorská práva (autorský zákon č. 121/2000 Sb. § 11, odst.5; č. 121/2000 Sb. § 40, § 41). Stejně jako u „reedice“ 1. svazku (viz recenze uváděná níže) „reeditoři“ pouze doplnili  a aktualizovali (tj. nehodící se části vyškrtli). „Úvod“ –  předmluvu z původního 1. vydání z roku 1967 a podepsali se pod ni, aniž ji tak celou psali.

Hlavně, že v ní uvedli a čtenáři slíbili, že v „reeditovaném“ svazku, rozšířeném o jeden text (Liturgický kánon Dimitrji Soluňskému), bude souhrnně uvedena literatura tak,  jak byla na konci 2. svazku 1. vydání MMFH, ale ať člověk hledá, jak hledá,  na konci 2. „reeditovaného“ vydání MMFH II  nikde nic.

A je nestoudné, že na jedné z titulních stran 2. vydání MMFH II, III i IV „reeditoři“ a nakladatel KL – Koniasch Latin Press Praha (Kroupová – Kroupa) uvedli „All rights reserved…“ a chtějí  a osobují si právo udělovat ostatním souhlas na jakoukoliv formou další šíření textu „reeditovaných“ svazků MMFH jen n základě svého předchozího písemného povolení (the prior written permission).

Publikaci k tisku doporučily reality předchozích poměrů a zákonů neznalé recenzentky prof. J. Nechutová a dr. H. Karlíková (II. svazek, 2010) a tytéž + rodinný příslušník "reeditorky" prof. A. Bartoněk (III. svazek, 2011; IV. svazek, 2013).

A totéž platí pro MMFH III, 2. vydání, Praha: KLP 2011 a MMFH IV, 2. vydání, Praha: KLP. 2013, kde opět chybí L. Havlík jako hlavní editor svazku (operi edendo praefuit L. Havlík), jak byl uveden u 1. vydání MMFH.  A zemřelí L. Havlík, I. Hrbek, J. Ludvíkovský, J. Segert, E Štolbová z MFH III a zemřelí K. Haderka, L. Havlík,  J. Ludvíkovský, J. Vašica  z MMFH IV nebo jejich dědicové maji mít copyright nejen k 1. vydání z let 1969 (MMFH III)  a 1971 (MMFH IV), jak napsalo vydavatelství KLP, ale, jak připomínají "reeditoři", protože jsou autory ("Selection  of texts, Czech translation, and commentaries by...), také k jejich 2. vydáním z let 2011 (MMFH III) a 2013 (MMFH IV).

Jak může být někdo vydavatelem a nakladatelem, když o této činnosti nemá ani elementární právní znalosti, tj. základní znalosti svých povinností a práv jiných. Nota bene,  nakladatelství KLP - Koniasch Latin Press  Praha mělo už "své účty" s Ústavem klasických studií AV ČR (dnes Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR, v.v.i.). Etické a morální problémy nemá J. K. Kroupa ani z toho, že jako někdejší člen "revoluční" vědecké rady KŘŘL ĆSAV "vyakčníl" společně s J. Bažantem, V. Vavřínkem a dalšími v roce 1990 L. E. Havlíka, tehdy jediného a po M. Paulové  druhého docenta byzantologie v ČR a nestraníka, z redakční rady časopisu Byzantinoslavica. A teď tyje z jeho práce! Fuj!

Co říci závěrem: 

Reedicí MMFH I-IV D. Bartoňková  a spol. (FF MU, Brno) a J. K. Kroupa (KLP-Konisch Latin Press, Praha) pošpinili nejen světovou vědeckou pověst a autoritu, ale i památku doc. PhDr. Lubomíra E. Havlíka, DrSc., hlavního editora, autora i překladatele.